“سیرجان خبر” “آناتول ورونکوف” 28 ساله در حال برش سوسیس با گوشت ممتاز خود بود که با شیء سیاه رنگ در وسط آن مواجه شد و پس از دقت بیشتر دریافت آن شیء، یک موش مرده است.وی از تولیدکننده سوسیس شکایت کرده و خواستار تعطیلی کارخانه آن شده است.