“سیرجان خبر” محمدجواد ظريف و جان کري وزراي خارجه ايران و آمريکا براي اولين بار پس از توافق جامع با هم ديدار کردند.در تصويري که دو مقام را در برابر پرچم کشورهايشان در آغاز اين ديدار نشان مي دهد، روبان سياهي به يقه کت آقاي ظريف وصل شده که نشاني از عزاداري او به دليل حادثه مرگبار روز عيد قربان در شهر مناي عربستان سعودي و کشته شدن  زوار مسلمان از جمله زوار ايراني است. این کار نظر کاربران زیادی را در فضای مجازی به خود جلب کرده است.
نشان عزا بر کت ظریف