بیات فرمانده پایگاه دریاییفرمانده پایگاه دریایی شهرستان سیرجان در نشست صمیمی با نماینده وزارت آموزش و پرورش:

به گزارش“سیرجان خبر” امیرهادی بیات فرمانده پایگاه دریایی سیرجان در نشستی صمیمی با دکتر عبدی پور نماینده وزارت آموزش و دکتر آرمان معاون آموزش متوسطه نظری اداره کل آموزش و پرورش گفت : پایگاه دریایی شهرستان سیرجان آماده هر گونه همکاری با آموزش و پرورش می باشد.

امیرهادی بیات فرمانده پایگاه دریایی سیرجان در نشستی صمیمی با دکتر عبدی پور نماینده وزارت آموزش و دکتر آرمان معاون آموزش متوسطه نظری اداره کل آموزش و پرورش ضمن عرض خیر مقدم و تشکر از حضور ایشان در شهرستان سیرجان گفت : پایگاه دریایی شهرستان سیرجان آماده هر گونه همکاری با آموزش و پرورش می باشد