عکس زیر یک خودروی پراید در حال تردد در یکی از جاده های میان شهری امریکا را نشان می دهد.