“سیرجان خبر”  تصویر زیر مربوط به این پرچم بزرگ است.