“سیرجان خبر” نظام ایجاد نظم و برقراری امنیت در جامعه ایران، پیشینه‌ای دراز دارد و به دوران هخامنشیان باز می‌گردد، اما سيستم نوين ايجاد نظم و امنيت داخلى يعنى سازمان پليس در ايران به حدود يكصد سال پيش مربوط مى‌‌باشد. شاه قاجار ناصرالدين شاه در سفرهاى سه گانه خود به اروپا و مشاهده پليس نوين در آن كشورها و با استخدام يك مستشار بلژيكى به نام كنت دو بينو اولين سيستم پليسى جديد را در ايران پايه گذارى نمود. اين پليس در طى يكصد سال گذشته و تا پيروزى انقلاب اسلامى در بهمن سال 1357 از فراز و نشيب‌هاى متفاوت برخوردار بوده است.

تصاویر نادری که پیش روی دارید، پلیس ایران را در واپسین سالیان سلطنت قاجاریه و نیز اولین سالیان حاکمیت رضاخان نشان می دهد.