“سیرجان خبر” حسین فریدون در حال فیلمبرداری از حسن روحانی و پادشاه کویت در سازمان ملل متحد