به گزارش سرویس چند رسانه “سیرجان خبر” مدیر جهاد کشوارزی سیرجان گفت: برداشت پسته در سیرجان 35 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.