“سیرجان خبر” ساعت به ساعت ابعاد بیشتری از فاجعه انسانی در حادثه رمی جمرات در منا منتشر می شود.

انتشار عکس کوچکترین قربانی فاجعه مناانتشار عکس کوچکترین قربانی فاجعه منا

جعه منا+عکس