موهوم
بیانیه موهوم امارات پیرامون جزیره ابوموسی 30 آوریل 2014

بیانیه موهوم امارات پیرامون جزیره ابوموسی

صدور این بیانیه توسط امارات پس از آن صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران دو دفتر اداری در جزیره ابوموسی واقع در خلیج فارس دایر کرده است.