“سیرجان خبر”  عکس ذیل در حالی این روزها در شبکه های اجتماعی دست به دست می گردد که آقایان دیپلمات به جای دفاع از حق مظلومین و دفاع از صدها حاجی بیگناهی که در منا جان به جان آفرین تسلیم گفتند، با دشمنان قسم خورده انقلاب خوش و بش می کنند.

عکس ذیل تصویری از شهید رجایی رئیس جمهور وقت ایران اسلامی را نشان می دهد که در در کنفرانس مطبوعاتی سازمان ملل پای برهنه خودش رو که آثار شکنجه های رژیم شاه روی آن بود، روی میز گذاشت تا با نشون دادن جای زخم هایی که مستضعفین جهان از ایادی استکبار بر جسم تاریخیشون دارند، دلیل دشمنی ابدی جبهه حق با آمریکا و جبهه استکبار و استعمار جهانی رو به تاریخ نشون بده.

988