“سیرجان خبر” تصویر زیر بابک زنجانی را سوار بر یک موتور سیکلت با قیمت دو میلیارد تومان نشان می دهد.