ساعتی پیش یکدستگاه خودرو پراید با تیر چراغ راهنمایی و رانندگی در چهارراه هجرت برخورد کرد.

به گزارش خبرنگار سیرجان خبر که خود شاهد عینی این حادثه  بود ، یکدستگاه خودرو پراید به علت عدم رعایت قوانین ومقررات  و ناتوانی در کنترل خوردو پس از برخورد خودروی پراید 111 منحرف و با تیر چراغ راهنمایی ورانندگی برخورد کرد  که منجر به مصدوم شدن یک نفر گردید.

محل وقوع حادثه چهارراه هجرت بوده  که بعلت برخورد شدید پراید با چراغ راهنمایی و رانندگی  باعث بوجود آمدن خساراتی گردید،اما به عابرین پیاده آسیبی نرسید.