دانشجویان بسیجی دانشگاه علوم پزشکی قم برای  عادل الجبیر,وزیر امورخارجه عربستان نسخه و دارو اعصاب و روان تجویز کردند.

صبح امروز دارو و نسخه را به محل سفارت عربستان  تحویل دادند,که عوامل سفارت از باز کردن درب خودداری کردند.