“سیرجان خبر” میرزا علیقلی خان اولین سفیر ایران در واشینگتن و همسرش در سال 1911 میلادی
عکس/  اولین سفیر ایران در واشینگتن