“سیرجان خبر” به علت واژگونی یک دستگاه خودرو سـواري در جاده کنار گذر روبروي سـازمان میـادین میوه و تـره بـار شـهرداري یـزد، تمام سرنشینان خودرو سواري سمند در دم جان باختند.