“سیرجان خبر” برخورد شدید خودرو سواری با گاردریل بزرگراه باعث فوت یک نفر و مجروحیت دو نفر از سرنشینان این خودرو شد.