“سیرجان خبر” طبیعت پر از مخاطرات است، حتی اگر ما فکر می کنیم در بالای زنجیره غذایی هستیم و حاکمان بی چون و چرای زمینیم، به این معنا نیست که ما به طور کامل رویین تن باشیم. حیوانات مختلف مرگبار در سراسر جهان هر ساله جان انسان‌ها را تهدید می کنند. در زیر لیست 15 موجود که بیشتر از همه جان انسان ها را میگیرند را میبینید.
15. زنبور
سالانه 53 نفر جان خود را بر اثر نیش زنبور عسل از دست می دهند.

15. زنبور سالانه 53 نفر جان خود را بر اثر نیش زنبور عسل از دست می دهند.
14. شیر
پادشاهان جنگل در یک سال به طور متوسط جان ​​70 نفر را میگیرند.

14. شیر پادشاهان جنگل در یک سال به طور متوسط جان ​​70 نفر را میگیرند.
13. عروس دریایی 
یکی از زیباترین قاتلان عروس دریایی است. سالانه ده ها نفر بر اثر نیش دردناک این موجود زیبا جان خود را از دست می دهند.

13. عروس دریایی یکی از زیباترین قاتلان عروس دریایی است. سالانه ده ها نفر بر اثر نیش دردناک این موجود زیبا جان خود را از دست می دهند.
12. ببر 
ببرها در یک سال به طور متوسط جان ​​100نفر را میگیرند.

12. ببر ببرها در یک سال به طور متوسط جان ​​100نفر را میگیرند.
11. گوزن
گوزن ها در یک سال به طور متوسط جان ​​120 نفر را میگیرند.

11. گوزن گوزن ها در یک سال به طور متوسط جان ​​120 نفر را میگیرند.
 10. سگ 
سگ ها در یک سال به طور متوسط جان 180نفر را میگیرند.

10. سگ سگ ها در یک سال به طور متوسط جان 180نفر را میگیرند.
 9. بوفالو 
بوفالو ها در یک سال به طور متوسط جان 200 نفر را میگیرند.

9. بوفالو بوفالو ها در یک سال به طور متوسط جان 200 نفر را میگیرند.
 8. فیل 
فیل ها در یک سال به طور متوسط جان 500 نفر را میگیرند.

8. فیل فیل ها در یک سال به طور متوسط جان 500 نفر را میگیرند.
 7. تمساح 
تمساح ها در یک سال به طور متوسط جان 1000 تا 1500 نفر را میگیرند.

7. تمساح تمساح ها در یک سال به طور متوسط جان 1000 تا 1500 نفر را میگیرند.
 6. اسب آبی 
اسب های آبی در یک سال به طور متوسط جان 500 نفر را میگیرند.

6. اسب آبی اسب های آبی در یک سال به طور متوسط جان 500 نفر را میگیرند.
 5. عقرب 
عقرب ها در یک سال به طور متوسط جان 5000 نفر را میگیرند.

5. عقرب عقرب ها در یک سال به طور متوسط جان 5000 نفر را میگیرند.
 4. مارها 
مارها در یک سال به طور متوسط جان 50000 نفر را میگیرند.

4. مارها مارها در یک سال به طور متوسط جان 50000 نفر را میگیرند.
 3. انسان 
انسان ها در یک سال به طور متوسط جان 475000 نفر را میگیرند.

3. انسان انسان ها در یک سال به طور متوسط جان 475000 نفر را میگیرند.
 2. مگس 
مگس ها در یک سال به طور متوسط جان نیم میلیون نفر را میگیرند.

2. مگس مگس ها در یک سال به طور متوسط جان نیم میلیون نفر را میگیرند.
 1. پشه 
 به طور متوسط سالانه یک میلیون نفر بر اثر بیماری مالاریا جان خود را از دست می دهند.

1. پشه به طور متوسط سالانه یک میلیون نفر بر اثر بیماری مالاریا جان خود را از دست می دهند.