“سیرجان خبر” کامیون داران شهرستان گرمه در خراسان شمالی، جهت استقبال از دکتر روحانی با 200 دستگاه کامیون کشنده، رژه موتوری برگزار کردند.