“سیرجان خبر” این تصویر که مربوط به اوایل دهه 80 شمسی است، نشان می دهد نقش خودروی پیکان در فرودگاه اصلی کشور چقدر حیاتی و مهم بوده است.