“سیرجان خبر” انفجارها ناشی از شلیک خمپاره بوده و تلفات انسانی بر جای نگذاشته است. برخی ساختمان ها آسیب دیده اند.