به گزا ش “سیرجان خبر “اکبر اسدی با توجه به نزدیک بودن عید قربان و نذورات قربانی کردن در این عید سعید افزود: به دلیل فصل شیوع بالای این بیماری در تابستان و بدون علامت بودن این بیماری در دام های سبک که اکثرا این دام ها درخون محیطی خود می تواند ویروس تب کریمه را داشته باشند، حتما مواردی لازم است رعایت شود.

وی ادامه داد: به هیچ عنوان درمنزل قصابی عید قربان را انجام ندهید و در صورت انجام این کار حتما نکات پیشگیری وبهداشتی این بیماری راجدی بگیریم؛ دقت کنیم که از زخم شدن دست حین ذبح و موقع پوست کندن و خرد کردن گوشت جلوگیری شود و مواظب کامل داشته باشید چون خود زخم و تماس موضع زخم باخون و ترشحات مایع بدن دام ذبح شده براحتی این بیماری رامنتقل خواهد کرد.

اسدی تاکید کرد: هرگز حین ذبح و پوست کندن دام چاقو را در بین لبها و دهان قرار ندهید؛ موقع خرد کردن گوشت حتما چاقو وسائل را قبل و بعد از اینکار کامل بشویید و برای خرد کردن گوشت حتما دستکش بپوشید؛ گوشت خرد شده را ۲۴ساعت بعد از نگهداری در یخچال مصرف کنید چرا که دراین مدت جمود نشعی درگوشت ایجاد شده و باعث ازبین رفتن عامل این بیماری درگوشت می شود.

وی اظهار کرد: از ابتدایی امسال ۴ نفر بیمار مشکوک به این بیماری در شهرستان داشتیم که یک نفر از انها مثبت قطعی بوده است.

اکبر اسدی با توجه به نزدیک بودن عید قربان و نذورات قربانی کردن در این عید سعید افزود: به دلیل فصل شیوع بالای این بیماری در تابستان و بدون علامت بودن این بیماری در دام های سبک که اکثرا این دام ها درخون محیطی خود می تواند ویروس تب کریمه را داشته باشند، حتما مواردی لازم است رعایت شود.

وی ادامه داد: به هیچ عنوان درمنزل قصابی عید قربان را انجام ندهید و در صورت انجام این کار حتما نکات پیشگیری وبهداشتی این بیماری راجدی بگیریم؛ دقت کنیم که از زخم شدن دست حین ذبح و موقع پوست کندن و خرد کردن گوشت جلوگیری شود و مواظب کامل داشته باشید چون خود زخم و تماس موضع زخم باخون و ترشحات مایع بدن دام ذبح شده براحتی این بیماری رامنتقل خواهد کرد.

اسدی تاکید کرد: هرگز حین ذبح و پوست کندن دام چاقو را در بین لبها و دهان قرار ندهید؛ موقع خرد کردن گوشت حتما چاقو وسائل را قبل و بعد از اینکار کامل بشویید و برای خرد کردن گوشت حتما دستکش بپوشید؛ گوشت خرد شده را ۲۴ساعت بعد از نگهداری در یخچال مصرف کنید چرا که دراین مدت جمود نشعی درگوشت ایجاد شده و باعث ازبین رفتن عامل این بیماری درگوشت می شود. وی اظهار کرد: از ابتدایی امسال ۴ نفر بیمار مشکوک به این بیماری در شهرستان داشتیم که یک نفر از انها مثبت قطعی بوده است.