باران ابگرفتگی بارندگی در سیرجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 500 درصدرشد داشته و رطوبت در برخی مواقع تا 80 درصد اندازه گیری شده است.

به گزارش سیرجان خبر، بارندگي‌هاي تابستانه در سيرجان همچنان ادامه دارد و باعث  كاهش دما به ميزان پنج درجه سانتي‌گراد شده در حالي  كه رطوبت به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است. مطابق با اعلام رسانه ملی ميزان، حجم و سرعت بارش باران  در 50 سال اخير در سيرجان بي سابقه بوده است.

شایان ذکر است: با توجه به بارش120 ميليمتري از فروردين امسال تاكنون و بارش 21 ميليمتري مدت مشابه طی سال گذشته  مي توان گفت بارش امسال 500 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است و  با توجه به بارش 50 ميليمتري زمستان 91 و بارش 120 ميليمتري تابستان 92 مي توان گفت بارش تابستانه 5.2 برابر بارش زمستانه  بوده است.

بر مبنای این خبر: ميانگين بارندگي در شهرستان سيرجان 130 ميليمتر بوده است و از فروردين تا اسفند  سال گذشته به ميزان  70 ميليمتر بارندگي و از فروردين 92 تا امروز 120 ميليمتر  در سيرجان بارش گزارش شده است.

لازم به ذکر است: حداکثر رطوبت مدت اخير 80 درصد اندازه‌گيري شده است.