“سیرجان خبر” بعد از رونمایی تندیس دکتر ظریف کاربران شبکه های اجتماعی دوباره تب طنزشان گل کرد  و با رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان شوخی کردند تا با لبخند دکتر ظریف کمی از خستگی این روزهای تیم مذاکره کننده کاسته شود.

شوخی مجازی با مجسمه ظریف+عکس و متن

دکتر ظریف : هیچ وقت برای یک ایرانی مجسمه نسازید !

اگه رو ظریف سیمان میریختن میذاشتن خشک که خیلی مجسمه‌ی بهتری میشد تا این یکی

ولی جدی این چه تندیسی بود از ظریف ساختن؟ قصد تخریب داشتن یا توانشون همین‌قدر بوده؟

ظریف منتظره آخر شب بشه مجسمه رو بذاره سرکوچه

قشنگ معلومه جواد ظریف داره میگه “این منم؟ حیف این همه وقتی که گذاشتم برا مذاکراتتون

شوخی مجازی با مجسمه ظریف+عکس و متن
شوخی مجازی با مجسمه ظریف+عکس و متن