یونیفلشورای امنیت سازمان ملل متحد امروز ماموریت نیروهای موقت پاسدار صلح این سازمان موسوم به یونیفل در جنوب لبنان را به مدت یکسال دیگر تمدید کرد.

به گزارش“سیرجان خبر” به نقل از فارس،شورای امنیت سازمان ملل ماموریت نیروهای یونیفل را تا اوت سال 2014 یعنی یکسال دیگر تمدید کرد.

شورای امنیت همچنین از همه طرف ها خواست “تا همکاری کامل با شورای امنیت و دبیرکل این سازمان برای پیشرفت محسوس در زمینه برقراری آتش بس دائم و راهکار طولانی مدت براساس مفاد قطعنامه 1701 داشته باشند.”

این شورا همچنین اسرائیل را ترغیب کرد تا “ارتش خود را از شمال روستای (لبنانی اشغالی) الغجر بدون هرگونه تاخیری با هماهنگی یونیفل خارج کند؛ یونیفلی که به طور فعالانه با اسرائیل و لبنان برای اجرای این امر تلاش می کند”.

شورای امنیت همچنین از همه کشورها خواست تا “از ایجاد منطقه ای بین خط آبی (خط ترسیم شده سازمان ملل در مرز لبنان و فلسطین اشغالی) و رودخانه لیطانی عاری از افراد مسلح یا تجهیزات و سلاح به طور کامل حمایت کرده و به آن احترام بگذارند.”