فرقی نمی کند چگونه عاشقی کنی…مهم این است که عشق ت راه به سوی آسمان داشته باشد!مهم این است که از خط الهی خارج نشوی!…
تاریخ شیعه عاشقی های زیادی به خود دیده…عاشق های زیادی فدای معشوق شده اند! تاریخ شیعه پر است از عشق بازی .
فرقی نمی کند جزء یاران اندک محمد (ص) باشی و سنگ بخوری یا جز اندک عاشق های روز عاشورا…
عاشق همه جا رسم عاشقی بلد است…
* تعدادی از عکس ها مربوط به”پایگاه فرهنگی مذهبی سادات”است.