“سیرجان خبر” این هواپیماهای توپولف متعلق به یکی از ایرلاین های داخلی، در یکی از بخش های فرعی فرودگاه مهرآباد پارک شده اند و مشخص نیست چرا هیچ اقدامی برای خروج آنها از این منطقه نمی شود.