“سیرجان خبر” “خندوانه برتر” خندوانه، که اینن شبها میلیون ها خانواده ایرانی را پای گیرنده های تلویزیون نشانده است، محل جدیدی برای عقده گشایی سبزهای ناکام شد!