“سیرجان خبر” انفجار مواد منفجره داخل ماشین جان یک جوان را دیشب درتبریز گرفت.