“سیرجان خبر” در مراسم استقبال از محمود عباس که به سبک سلاطین دوره عثمانی برگزارشد، 21 گلوله توپ به افتخار میهمان شلیک شد و محمود عباس به زبان ترکی با گارد استقبال سخن گفت و پس از آن اردوغان و عباس در مقابل در ورودی کاخ عکس یادگاری گرفتند.