“سیرجان خبر” نزدیک به سه ملیون زائر خانه خدا دیروز چهارشنبه ـ یکم مهرماه 1394 ـ مراسم وقوف در «عرفات» را آغاز کردند.