“سیرجان خبر” حمل غیربهداشتی رب گوجه فرنگی در بشکه‌های فاقد سرپوش در مشهد که در عکس مربوطه کپک های داخل رب گوجه فرنگی مشخص هست.
عکس/ حمل غیربهداشتی رب گوجه فرنگی