“سیرجان خبر” به نقل از تسنیم، فرزندان سردار شهید حسین همدانی در سوگ پدر خود نشستند.

” وهب و محمد” همدانی فرزندان سردار شهید حسین همدانی در سوگ پدر خود نشستند.

1394071716041042862661910