به گزارش “سیرجان خبر” به نقل از راه دانا، امروز بیست و ششمین جلسه دادگاه مهدی هاشمی برگزار شد.

بر اساس این گزارش اولین جلسه دادگاه نامبرده 11 مرداد بوده و تاکنون 26 جلسه برای بررسی اتهامات وی برگزار شده است.

به گزارش دانا در این جلسات مهدی هاشمی و وکلایش فرصت زیادی برای دفاع از خود داشتند به طوری که در 23 جلسه 3 ساعته به مهدی و وکلایش فرصت دفاع داده شد.

بر اساس این گزارش تاکنون به 12 اتهام مهدی هاشمی رسیدگی شده است.

قرار است جلسه آخر دفاع متهم و همچنین دفاع نماینده دادستان از کیفر خواست 20 روز دیگر برگزار شود و ظاهرا یک هفته بعد از پایان دفاع آخر رای در شعبه 28 دادگاه انقلاب صادر خواهد شد.