“سیرجان خبر” طبق قانون طلاق در  کشورهای غربی زن و شوهر باید هنگام جدا شدن اموال خود را به صورت مساوی با هم تقسیم کنند. این مرد آلمانی هم به همسر سابقش «لورا» گفت که می‌خواهد تمام لوازم مشترکشان را به دو تکه مساوی قسمت کند.

وی دلیل این کارش را در دادگاه بی‌وفایی همسر سابقش دانست. او پس از انجام این کار، وسایل نصفه‌نیمه‌اش را در سایتی در آلمان به حراج گذاشت. پس احتمالا کسی که این وسط بیشتر از همه ضرر کرده، لوراست که با انبوهی از وسایل قطعه‌قطعه‌شده به دنبال راهی برای فروش آن‌هاست!

half-of-everything-divorce-laura-2__880.jpg

half-of-everything-divorce-laura-1__880.jpg

half-of-everything-divorce-laura-3__880.jpg

half-of-everything-divorce-laura-4__880.jpg

half-of-everything-divorce-laura-5__880.jpg

half-of-everything-divorce-laura-6__880.jpg

half-of-everything-divorce-laura-7__880.jpg

half-of-everything-divorce-laura-8__880.jpg

half-of-everything-divorce-laura-9__880.jpg

half-of-everything-divorce-laura-10__880.jpg

half-of-everything-divorce-laura-13__880.jpg

half-of-everything-divorce-laura-14__880.jpg

half-of-everything-divorce-laura-15__880.jpg