نشریه نگینحمید اسحاقی بازپرس شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب کرمان گفت:نشریه نگین کرمان به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و تشویش اذهان عمومی توقیف شد.

به گزارش “سیرجان خبر”، حمید اسحاقی اظهار داشت:برابر با تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات ،مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر شود ،به عهده مدیر مسئول است،ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد باشد.

بازپرس شعبه ۳افزود::بر اساس ماده ۵۰۰قانون تعزیرات سال ۷۵ کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به هرنحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.