به گزارش“سیرجان خبر” مجتبی زابلی زاده افزود: حدود 13 کیلومتر از این محور نیز ظرف یک هفته آینده زیر بار ترافیک می رود که با احتساب 12 کیلومتر فوق، در مجموع حدود 25 کیلومتر از این مسیر تا هفته آینده دو بانده می شود.

وی اظهار کرد: در طول این محور 83 دستگاه ابنیه فنی (پل) ساخته شده و در راستای اجرای 25 کیلومتر این طرح 150 میلیارد ریال هزینه شده است.

زابلی زاده، خاطرنشان کرد: این محور با توجه به ترافیک عبوری گل گهر، سالانه تلفات سنگینی در بر داشت که دوبانده شدن این محور تاثیر بسزایی در کاهش تصادفات و ارتقاء ایمنی آن دارد.